ماحد


جمعه گذشته قصد داشتم محصول جدیدی را در شهمیرزاد تست کنم. اما باد به قدری شدید و هوا سرد بود که بساطمان را زود جمع کردیم