مجاورت درخت


من از مجاورت یک درخت می آیم
که روی پوست آن دست های ساده غربت اثر گذاشته بود
به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی
شــــراب را بدهید
شــــتاب باید کـرد
من از سیاحت در یک حماسه می آیم
و مثل آب تمام قصه سهراب و نوشدارو را روانم....