خزان


بهار دهر بباد خزان نمی‌ارزد   چراغ عمر بباد وزان نمی‌ارزد
برو چو سرو خرامان شو از روان آزاد   که این حدیقه به آب روان نمی‌ارزد