جوجوگرافی


ماکروگرافی هرچند رشته سختی است و ابزار و دانش مخصوص به خودش را می طلبد، اما با وارد شدن به این حیطه وارد دنیای دیگری می شوید که بسیار جذاب است و سوژه ای به اندازه یک سانتی متر با عمق میدانی نزدیک یک میلی متر، ساعتها شما را مشغول می کند.

گندمک
عکاسی و کوهپیمایی و چیدن نعنای کوهی داستان این عکس است! ما مامور به تامین آویشن برای چند خانواده هستیم اما امسال دیر جنبیدیم و آویشنها دیگه گل کردند و خشک شدند. اما اینجا وقتی که دنبال آویشن می گشتم بوته های نعنا پیدا کردم که خیلی کمیاب تر از آویشن هستند.