گندمک
عکاسی و کوهپیمایی و چیدن نعنای کوهی داستان این عکس است! ما مامور به تامین آویشن برای چند خانواده هستیم اما امسال دیر جنبیدیم و آویشنها دیگه گل کردند و خشک شدند. اما اینجا وقتی که دنبال آویشن می گشتم بوته های نعنا پیدا کردم که خیلی کمیاب تر از آویشن هستند.

blog comments powered by Disqus