کلون بستک


امروز در حالی که همه درگیر جار و جنجال دهمین انتخابات ریاست جمهوری بودند، من اینجا، در ارتفاع 4200 متری، به دور از همه جنجالها و رنگها آرامش خود را یافتم. امیدوارم مردم هم بعد از انتخابات آرامش خود را در یابند.

البته رای هم دادم. گفتم شاید اینجا یه صندوق سیار باشه اما نبود! حتما ترسیدند رای ها رو باد ببره. آخه اینجا خیلی باد شدید بود. نمی دونم تو شهر هم باد بود یا نه؟ نکنه امشب رای مردم رو باد ببره؟!

blog comments powered by Disqus