جوجوگرافی


ماکروگرافی هرچند رشته سختی است و ابزار و دانش مخصوص به خودش را می طلبد، اما با وارد شدن به این حیطه وارد دنیای دیگری می شوید که بسیار جذاب است و سوژه ای به اندازه یک سانتی متر با عمق میدانی نزدیک یک میلی متر، ساعتها شما را مشغول می کند.

blog comments powered by Disqus