خزان


بهار دهر بباد خزان نمی‌ارزد   چراغ عمر بباد وزان نمی‌ارزد
برو چو سرو خرامان شو از روان آزاد   که این حدیقه به آب روان نمی‌ارزد

blog comments powered by Disqus