منگشت


منگشت نام قله ای در زاگرس و استان خوزستان، نزدیک شهرستان ایذه است.

blog comments powered by Disqus