f/16, 8s, iso 200, @18mm

اینجا دریاچه ملاکلا است.
عکس رو بدون سه پایه گرفتم! روی سبد پیکنیک و با
یه بسته کبریت دوربین رو تنظیم کردم! رنگهای گرم به خاطر استفاده از وایت بالانس Shade است. پروسس خاصی هم جز کمی Curve انجام ندادم.