نوبران


نمی دانم شما کی عکسهای خوبی می گیرید؛ وقتی که تنها به عکاسی می روید یا با دوستی؟ دل شکسته هستید یا شادمان؟ عاشق هستید یا بیزار؟ ...

اما من دوست دارم تنها عکاسی کنم. شب قبل به محلی که برای عکاسی می روم فکر کنم و آنجا را مجسم کنم. اگر حال خوشی داشته باشم و آب و هوا و نور و فضا مساعد باشد، به این نیت از خانه بیرون می روم که کار جدیدی انجام بدهم.

اما امان از زمانی که منظره زیبایی برایم جلوه گری کند و به دلیل حضور همراهانی که حوصله ایستادن و تحمل عکاسی من را ندارند، یا مجبور شوم که از قید عکاسی بگذرم یا اینکه با عجله چند شات بزنم و بعد در زمان مرور عکسها هی پشت دستم بزنم که کاش اینجور می کردم یا آنجور. ظاهرا این شکوفه ها هم مثل من عجله داشتند و یک ماهی زودتر شکفتند.

blog comments powered by Disqus