باغگلf/16, 1/100, @18mm
برای عکاسی طبیعت هیچ چیز اندازه یک لنز واید ارزش نداره. بعضی اوقات سینه خیز رفتن و دراز کشیدن هم فایده نداره!