f/8, 1/320s, @22mm
اینجا مکانی بین ساوه و همدان است. این عکس رو پارسال اواخر اردیبهشت گرفتم. امسال که در همین تاریخ از اونجا رد شدم، دریغ از یک گل و سبزه!