خشت می افتد ازاین دیوار
رنج بیهوده نگهبانش برد
دست باید رود سوی کلنگ
سیل اگر آمد آسانش برد
باد نمناک زمان می گذرد
رنگ می ریزد از پیکر ما
خانه را نقش فساد است به سقف
سرنگون خواهد شد بر سر ما