درخت عاشق


گاهی اوقات بارها به مکانی می روی برای عکاسی. اما چیزهایی را نمی بینی. شاید هنوز چشمانم به حد کافی قوی نشده اند. این درخت ژولیده پریشان عاشق از آنهاست. در میان انبوهی از درختان جوان و زیبا و سرحال گم شده بود!

blog comments powered by Disqus