آغاز پاییز


این اولین دشت من از پاییز امسال هست. هر چند که طبیعت هنوز حال و هوای پاییزی نگرفته. کلی چشم چرونی کردم تا سوژه پاییزی پیدا کنم.

blog comments powered by Disqus