آسمان، بی اندازه آبی


هیچ چیز مثل ابرهای بازیگوش به آسمان جلوه نمی دهد. به شرط آنکه آفتاب بتابد، باد شدید بوزد، و شما بال داشته باشید تا از آلودگی هوا فرار کنید و کمی آسمانی شوید!

blog comments powered by Disqus